• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MIXMAMAS

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van MixMamas.

Bij het gebruik van de webshop van MixMamas wordt informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over jou verzameld.

Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking, levering en financiële afwikkeling van je bestelling via onze webshop. Daarnaast proberen we aan de hand van de inzichten die we verkrijgen uit jouw bezoek aan onze webshop onze diensten en producten beter te maken, bijvoorbeeld door deze beter op je behoeften af te stemmen

In ons privacy document kun je lezen hoe welke informatie wij verzamelen, hoe we dat doen en hoe wij omgaan met de betreffende informatie.

Daarnaast informeren we je in dit document over wat je rechten zijn, hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR MIXMAMAS

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door MixMamas. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is MixMamas.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens op onze website wilt invoeren of niet. Echter, als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Het invoeren van je naam, adres en woonplaatsgegevens is daarvoor noodzakelijk.

Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen of je wilt een account aan maken, dan hebben we in een werkend e-mailadres nodig waarop wij de aanvraag voor het aanmaken van een account kunnen bevestigen. 

Als we je vragen om je gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst, het invullen van overige gegevens is optioneel.  Als je deze invult, gebruiken wij deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening en marketing zo goed mogelijk aan te passen aan jouw situatie, interesses en behoeftes.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR MIXMAMAS

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop MixMamas jouw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Rechtsgeldige toestemming: Je maakt in vrijheid,geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat je instemt met een specifieke verwerking door MixMamas, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief of bij het aanmaken van een account.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met MixMamas hebt of aangaat, of om op jouw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen: Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van je adresgegevens wanneer je een bestelling plaatst bij MixMamas
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet MixMaas je persoonsgegevens verwerken omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting zoals het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: MixMamas kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van MixMamas (of een derde) en de belangen van betrokkenen.
 • Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. In voorkomende gevallen kan MixMamas op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoons gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze webwinkel en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties. Per product/dienst zal het verschillen of wij, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN HOE EN IN WELK GEVAL?

De gegevens die wij verwerken lopen uiteen van persoonsgegevens aan de hand waarvan je direct kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, en gegevens aan de hand waarvan je indirect kunt worden geïdentificeerd zoals je IP-adres, tot informatie die wel op jou betrekking heeft maar aan de hand waarvan je niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd en derhalve niet als persoonsgegevens worden bestempeld zoals webbrowser en het besturingssysteem dat je gebruikt als je onze site bezoekt.

Dit privacy- en cookiebeleid dient ervoor jou te laten zien op welke wijze wij persoonsgegevens behandelen.

 • Afname & levering van producten zoals een online aankoop: Ten behoeve van de verwerking en levering van je bestelling via onze webshop worden hierbij de persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons hebt verstrekt; zoals e-mailadres, naam, adres en woonplaats. Ten behoeve van de betaling verwerken wij je financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer.
 • Het aanmaken van een account op mixmamas.nl: Hierbij worden de persoonsgegevens

verwerkt die je zelf bij de aanmaak van je account aan ons verstrekt of waar je ons toegang toe hebt gegeven (zoals in het geval dat je gebruik maakt van een social login); Het betreft hier gegevens als je e-mailadres, naam en gebruikersnaam.

 • Het aanvragen van diensten via onze website zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwsbrief: hierbij wordt informatie verwerkt die je zelf via de website aan ons verstrekt, zoals je e-mailadres.
 • Gebruik van onze webshop: Hierbij wordt informatie verwerkt over jouw gebruik van onze website en je gedrag, zoals de bezochte pagina’s en websites die je in onze webshop hebt bekeken. In het geval van een aankoop verwerken wij ook de kennis dat je van dat specifieke product gebruik hebt gemaakt Uit die informatie kunnen wij afleiden wat je mogelijke interesses zijn.

HET OPSTELLEN VAN EEN PROFIEL OP BASIS VAN JOUW GEGEVENS.

Je gegevens kunnen in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld op basis van je aankoop of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische informatie van Google Analytics of Facebook). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van onze marketing activiteiten en ons aanbod nog beter en persoonlijker op jouw interesses af kunnen stemmen.

Wil je niet dat er online informatie over jou wordt opgeslagen en of gedeeld dan kun je via je cookie instellingen ervoor kiezen dat cookies die worden gebruikt om jouw ‘interesses’ bij te houden niet te accepteren. In dat geval wordt er geen informatie over jouw gebruik van onze online diensten verwerkt en kan er ook geen informatie worden uitgewisseld.

DOELEINDEN VERWERKING

MixMamas verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de webshop van mixmamas voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • Om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 • Om een betaalde dienst/product te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit en worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden als het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij de vordering in handen stellen van een incassobureau ;
 • Om gericht aanbiedingen te doen via onze marketing kanalen. Bijvoorbeeld: als wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat je mogelijk interesse hebt in een bepaald product dan kan dat product op de website of in een advertentie worden vertoond. Wij kunnen een klantprofiel van je opstellen om onze aanbiedingen te optimaliseren en personaliseren.
 • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, bedrijfswijzigingen, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • Om onze Website en onderliggende techniek te verbeteren, te analyseren en te beveiligen of om fraude te voorkomen of de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
 • Om gegevens te delen op grond van een wettelijke verplichting en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • In verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege in welk geval wij gedwongen worden jouw gegevens te delen.
 • Voor het uitvoeren van marktonderzoek en informatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van onze (marketing) strategie.

Wij verwerken niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden. Sommige gegevens moeten worden bewaard ten behoeve van de facturering of levering van de gevraagde dienst. Andere gegevens worden gebruikt voor het analyseren en optimaliseren van jouw bezoek áan en gebruik ván onze website en voor het doen van een gericht aanbod.

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken je persoonsgegevens aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Je persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten zijn deze derden verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeelden van categorieën van verwerkers van MixMamas zijn:

Fulfilment , Verzenden en Logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. De verwerking en verzending van jouw bestelling doen wij niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de uitvoeren van de leveringen is het noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze derden delen. Onze vervoerders gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze derden onderaannemers inschakelen, stellen deze jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 • Fulfilment bedrijf dat de verwerking van onze bestellingen zorgdraagt: Vaco Fulfilment
 • Bezorgdiensten die onze bestellingen afleveren: DHL, DPD, PostNL, Transmision

Leveranciers van Betaaldiensten

Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van payment processors die je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens verwerken zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Deze derden hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

In het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) delen de betaalproviders je persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van financiële dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Onze payment processors bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

De payment processors waar wij gebruik van maken om je betaalgegevens te verwerken zijn:

 • Sisow
 • Mollie
 • Paypal
 • Afterpay

Data opslag

Wij maken voor de backups van onze data, virusbestrijding en voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CNE. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CNE heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

E-mail Marketing Platforms

Onze website maakt gebruik van derde partijen die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Je persoonsgegevens worden door deze derde partijen beveiligd opgeslagen en zij zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Mailproviders maken gebruik van internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze mailproviders is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed HQ. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Je persoonsgegevens worden door Lightspeed beveiligd opgeslagen. Lightspeed Hq heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Lightspeed Hq is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed Hq maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Lightspeed Hq. Lightspeed zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Lightspeed maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh, Webwinkelkeur & Myproductreviews. Als je een review achterlaat dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Review platforms delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. De platforms publiceren je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan een review platform contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met het review platform. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. De review platforms waar wij mee samenwerken hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij hen toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Wij maken voor de reviews gebruik van de dienstverlening van:

 • Kiyoh
 • Webwinkelkeur
 • My product Reviews

Facturatie en Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 • Snelstart

Externe Verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via marktplaatsen als Bol.com, Marktplaats. Als je via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt het platform je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Bol.com

Vida XL

Marktplaats

Datafeed

Voor de verbinding van het aanbod op onze webshop naar de marktplaatsen maken wij gebruik van de Data feed van Effect-connect. Als je via de platformen een bestelling plaatst dan worden via Effect-connect je bestel- en persoonsgegevens naar onze webshop gestuurd met een Datafeed. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Effect connect gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 • Effect-Connect

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je echter niet worden geïdentificeerd.

MIXMAMAS-ACCOUNT

Op de website van Mixmamas is voor bepaalde functionaliteiten het gebruik van een account/inlog noodzakelijk. Dit account dient ertoe het inloggen gemakkelijker te maken. Zo kun je met je inlognaam en wachtwoord inloggen op onze site en gemakkelijker en sneller van onze diensten gebruik maken. Ook het aanmelden van reclamaties en retouren gaat gemakkelijker indien er een account is aangemaakt. Dit account maakt het ons mogelijk je gebruik van onze producten en diensten bij te houden. Hierbij kunnen wij gekoppeld aan je account gegevens over je interesses en voorkeuren vastleggen (profiel).

COOKIES

MixMamas maakt op haar website gebruik van cookies. Aan de hand van deze cookies kun je op onze website worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Met cookies verzamelen wij bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Welke producten je in je winkelwagentje hebt gestopt
 • Hoe vaak je de website hebt bezocht, via welke website(s) je op onze website(s) terecht bent gekomen en welke pagina’s je op onze website hebt bezocht.

Cookies kun je uitschakelen via je browserinstellingen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je over het gebruik van cookies geïnformeerd en wordt je de mogelijkheid geboden cookies te accepteren of (deels) te weigeren. Een keuze die je overigens op een ieder gewenst moment weer kunt aanpassen. Ook de voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op www.mixmamas.nl kun je wijzigen via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan de pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan kun je je op policies.google.com/privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je rechten jegens MixMamas als verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je een beroep wilt doen op het nakomen van jouw rechten, kun je een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Wij zullen je in dat geval vragen om je te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs, zodat wij zeker kunnen stellen dat het verzoek daadwerkelijk door jou gedaan wordt. Een kopie van je identiteitsbewijs zullen wij daartoe uitsluitend gebruiken om je te identificeren in het kader van je verzoek.

JE HEBT DE VOLGENDE RECHTEN:

 • Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 • Je kunt doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van je gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.
 • Inzagerecht: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, kosteloos in te zien.
 • Rectificatierecht: Indien de persoonsgegevens die wij over je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen je persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen wanneer:
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn
  • je je toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is)
  • je (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
  • dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is
  • de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij.

NB: Je verzoek om  je gegevens te wissen kan niet in alle gevallen gehonoreerd worden. In het geval er een wettelijke plicht voor MixMamas geldt om de gegevens te bewaren bijvoorbeeld, of wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die wij met je hebben, is het niet mogelijk om je persoonsgegevens te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit): onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in machineleesbaar formaat en om je persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege redenen die met jouw specifieke situatie verbandhouden in welk geval er een belangenafweging plaats zal vinden met inachtneming van jouw specifieke situatie.

Wij proberen met ons privacy- en cookiebeleid transparant te zijn en duidelijkheid te bieden over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, of wanneer je je rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

MixMamas

Bekkerstraat 42

3572 SJ Utrecht

Nederland

T +31 (0)6130857

E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken: Edith de Roy

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, via een bericht op de website of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018.